Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. Eρμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.


ε΄. Τό ἐπιχείρημα ὅτι δέν μολυνόμεθα, οὔτε συμμετέχομε εἰς τήν αἵρεσι, ἄν δέν ἀποτειχισθοῦμε, ἐφ’ ὅσον ἔχομε ὀρθόδοξο φρόνημα. Μέ αὐτό τό ἐπιχείρημα δηλώνεται ὅτι ἡ πίστις μας εἶναι προσωπική καί δέν ἔχει ἐκκλησιαστικές διαστάσεις, οὔτε φυσικά εἴμεθα μέλη ἑνός σώματος ὁμοπίστου καί ὁμοτρόπου, ἀλλά εἶναι σάν νά ἀνήκωμε σέ ἕνα σύλλογο ἤ τό πολύ-πολύ σέ μία προτεσταντική ὁμάδα εἰς τήν ὁποία ὁ καθένας καί εἰδικά ὁ Ἐπίσκοπος δύναται νά πιστεύη ὅ,τι θέλει, χωρίς νά ἐπηρεάζη ἡ πίστις του τούς ἄλλους. Αὐτό ὅμως κατ’οὐσίαν εἶναι αἵρεσις, διότι εἰς τήν Ὀρθοδοξία ὑπάρχει ἑνότης πίστεως καί μάλιστα ἀποστολικῆς και ὀρθοδόξου, ὑπάρχει Παράδοσις ἀπό τήν ὁποία ὅποιος παρεκκλίνει καθίσταται πάλι αἱρετικός, ὑπάρχουν οἱ ἱεροί Κανόνες καί οἱ ἅγιοι πού καθορίζουν τό πότε μολυνόμεθα καί πότε καί πῶς συμμετέχομε εἰς τήν αἵρεσι. Εἶναι ὡσάν νά λέγη κάποιος ὅτι ἐγώ πιστεύω, καί δέν μπορεῖς νά με κατηγορήσης ὅτι ἐγώ ἀρνοῦμαι τόν Θεό ἤ ἀποδέχομαι την αἵρεσι παρά μόνον ἄν τό διακηρύξω μέ τά λόγια. Οἱ Πατέρες ὅμως καθώρισαν ὅτι ἀρνούμεθα τόν Θεόν ἤ ἀποδεχόμεθα κάτι ὄχι μόνον διά τῶν λόγων ἀλλά καί διά τῶν ἔργων, ἀκόμη καί δι’ ἑνός νεύματος καί διά τῆς σιωπῆς. Ἔτσι, μπορεῖ νά μήν ἀρνούμεθα λεκτικά τήν πίστι ἤ τόν Θεό, ἀλλά διά τῶν πράξεών μας, πού εἶναι τό ἴδιο. Συνεπῶς τό να καθορίζη κάποιος ἰδιωτικῶς ἤ ἰδιορρύθμως καί μάλιστα διά σοβαρά θέματα πίστεως, εἶναι καθαρός Προτεσταντισμός.

Συνεχίζεται.


Η ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΛΛΑΣ


Η  Σαουδική  ραβία εναι μόνη χώρα, ποία πιέζει σφυκτικά πό εκοσαετίας τάς Κυβερνήσεις τν θηνν διά τήν δημιουργίαν Μουσουλμανικο Τεμένους. στόχος  της χει σχεδόν πιτευχθ, φο α τελευτααι Κυβερνήσεις πό τόν κ. Γ. Παπανδρέου, παρεχώρησαν τμμα στρατοπέδου το Πολεμικο Ναυτικο ες τόν Βοτανικόν διά τήν νέγερσίν του μέ κρατικήν χρηματοδότησιν. Ες τήν λλάδα α Κυβερνήσεις, τά κόμματα, πολιτικοί και πνευματικοί φορες σπεύδουν νά κανοποιήσουν λα τά ατήματα τν Μουσουλμάνων ες τό νομα τς πολυφυλετικς και πολυπολιτισμικς λλάδος. Τί συμβαίνει μως ες τήν Σαουδικήν ραβίαν; πολιτική γεσία τς χώρας, μέ φορμήν  την ναρξιν το Ραμαζανίου ξέδωσεν νακοίνωσιν μέ τήν ποίαν καλε τούς μή μουσουλμάνους τς χώρας (ργαζομένους πό λλας χώρας πί τό πλεστον) νά σεβασθον τάς πεποιθήσεις τν μουσουλμάνων νά μή τρνε, νά μή πίνουν καί νά μή καπνίζουν σέ δημοσίους χώρους, συμπεριλαμβανομένων τν δρόμων καί τν χώρων ργασίας.
φείλουν πίσης, νά σέβωνται τά σύμβολα τς χώρας, λλως ετε θά διακοπ δεια  ργασίας των ετε θά πελαθον. Ατά ρίζει πόφασις το πουργείου σωτερικν  τς Σαουδικς ραβίας. Ες τήν λλάδα ποτέ δέν χει πάρξει νάλογος πόφασις διά τόν σεβασμόν τν θρησκευτικν πεποιθήσεων τν ρθοδόξων Χριστιανν. Ες τήν λλάδα πολιτικοί, πνευματικοί νθρωποι καί Μή Κυβερνητικές ργανώσεις ες τό νομα τς πολυφυλετικότητος καί το πολυπολιτισμο καταστρέφουν τήν Παιδείαν, λλάζουν τό  μάθημα τν Θρησκευτικν καί ξισώνουν τόν Χριστόν μέ τόν Βούδδαν τόν Κομφούκιον,
πλαστογραφον τήν στορίαν, θέτουν ες διωγμόν τήν ρθόδοξον Πίστιν καί κκλησίαν καί  μέ τήν βοήθειαν συγκεκριμένων Μητροπολιτν πιχειρον νά καταστρέψουν καί τήν  γλσσαν τν κκλησιαστικν κειμένων. Σαουδική ραβία περασπίζεται τάς θρησκευτικάς παραδόσεις της, ν πολιτικοί καί πνευματικοί φορες καταστρέφουν ,τι ρθόδοξον καί λληνικόν. Σημεα τν καιρν.

Γ.Ζ (Ορθόδοξος  Τύπος)

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος


Μόνο μια αρετή υπάρχει, την οποία δεν μπορούν να μιμηθούν οι δαίμονες: η ταπείνωση.

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


Τι είναι ο χριστιανός; Ο χριστιανός είναι άνθρωπος, ο οποίος ζη δια του Χριστού και εν τω Χριστώ. Δια τούτο η θεία εντολή του Ευαγγελίου του Χριστού λέγει: «Περιπατείτε αξίως του Κυρίου» (Κολ. 1, 10), ζήτε, δηλαδή, αξίως του Θεού, ο Οποίος εσαρκώθη και παρέμεινε ως Θεάνθρωπος όλος εις την Εκκλησίαν Του, η οποία δι΄ Αυτού ζη και υπάρχει αιωνίως. Τότε ζη κανείς «αξίως του Θεού», όταν ζη κατά το Ευαγγέλιον του Χριστού. Δια τούτο είναι αυτονόητον να υπάρχη και η επομένη ευαγγελική εντολή: «Αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεσθε» (Φιλ. 1, 27).                                                                                                               
Η ζωή κατά το Ευαγγέλιον, η αγία ζωή, η θεία ζωή—αυτή είναι η φυσική και κανονική ζωή δια τους χριστιανούς. Διότι οι χριστιανοί κατά την κλήσιν των είναι άγιοι. Αυτή η καλή αγγελία και εντολή ακούεται μέσα από ολόκληρον το Ευαγγέλιον της Καινής Διαθήκης. Το να αγιασθώμεν ολοτελείς, και κατά την ψυχήν και κατά το σώμα, αυτή είναι η κλήσις μας (πρβλ. Α΄Θεσ . 5, 22-23). Και τούτο δεν αποτελεί θαύμα, αλλά κανόνα, τον κανόνα της πίστεως, την φύσιν και την λογικήν της ευαγγελικής πίστεως. Είναι πρόδηλος και σαφής η εντολή του θείου Ευαγγελίου: «Κατά τον καλέσαντα υμάς Άγιον και αυτοί άγιοι εν πάση αναστροφή γενήθητε» (Α΄ Πέτρ. 1, 15). Τούτο δε σημαίνει: κατά τον Χριστόν=τον Άγιον, ο Οποίος σαρκωθείς και ενανθρωπήσας έδειξεν εν Εαυτώ την απολύτως αγίαν ζωήν, και ως τοιούτος δίδει εντολήν εις τους ανθρώπους: «Άγιοι γίνεσθε, ότι εγώ άγιός ειμι» Α΄ Πέτρ. 1, 16). Αυτός έχει το δικαίωμα να εντέλλεται αυτά, διότι γενόμενος άνθρωπος, δίδει δι΄ Εαυτού ως Αγίου, πάσας τας θείας δυνάμεις («ενεργείας») εις τους ανθρώπους τας αναγκαίας «προς ζωήν και ευσέβειαν» εις αυτόν τον κόσμον (πρβλ. Β΄ Πέτρ. 2, 3). Και οι χριστιανοί, ενούμενοι πνευματικώς και κατά χάριν δια της πίστεως με τον Άγιον Κύριον Ιησούν, λαμβάνουν από Αυτόν αυτάς τας θείας δυνάμεις δια να ζήσουν την ζωήν την αγίαν.    

  Συνεχίζεται.  

Τά ξύλα τοῦ παπᾶ(Μία συγκλονιστική πραγματική διήγηση με κρυπτοχριστιανούς)

Πέμπτη τοῦ Πάσχα κι ὁ πάπα – Λευτέρης πρωΐ-πρωΐ φόρτωνε τό ζῷο του κι ἑτοιμαζόταν νά κατεβεῖ στήν Τραπεζούντα. Τήν ἴδια ὥρα ἀκούστηκαν οἱ πρῶτοι χτύποι τῆς καμπάνας. Ὁ συνεφημέριός του, ὁ πάπα – Γαβριήλ,  φαίνεται πῶς εἶχε ἀϋπνίες. Χθές ἦταν ἡ σειρά του νά λειτουργήσει. Μετά πῆρε τά βουνά καί τά λαγκάδια νά μαζέψει ξύλα. Καί σήμερα νάτον ξημερώματα, ἕτοιμος νά κάνει τόν πραματευτή. Κανονικά ὄφειλε νά πάει στήν ἐκκλησιά.
Τέτοια μέρα, ἀκόμη Πασχαλιά, ποῦ ξανακούστηκε νά λείπει ἀπ’ τή Λειτουργία! Ἄς ὄψονται, ὅμως, τά τόσα στόματα ποῦ περιμένουν στό σπίτι. Κάποιος ἔπρεπε νά νοιαστεῖ γιά τό καθημερινό τους…

Ὀκτώ, τού ἔδωσε ὁ Θεός κι ἄλλα τρία ὁ Ἀναστάσης ὁ κουμπάρος του: Τή γυναῖκα του, τήν πεθερά του, τήν «κυρά – ντουλάπα», καί τόν κουνιάδο του, ποῦ δέν φτουρᾶ σέ δουλειά…

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more